گزیده ای از شرکت مهندسین مشاور طراحان پدیده ماداکتو

شرکت مهندسین مشاور طراحان پدیده ماداکتو در سال 1391 با توجه به نیازی که در استان لرستان  در خصوص کمبود شرکت های مهندسین مشاور بومی در زمینه مهندسی آب ، فعالیت خود را آغاز نمود و همواره در بدو تاسیس سعی برآن داشته است با استفاده از تجارب صاحبنظران در این زمینه و تکیه بر نیرو و انرژی وافر پرسنل جوان خود و اشتیاق آنان برای خدمت در جهت آبادانی استان لرستان و جمهوری اسلامی ایران ، زمینه را برای رشد و نمو هرچه بیشتر خود فراهم آورد. این مهندسین مشاور با اتکا بر خداوند متعال در همان بدو تاسیس خود توانست به به تجارب ارزشمندی در این زمینه دست یابد.